Monday, December 19, 2016

INTI DARI ESLAM. ALLAH SWT MENYESATKAN MANUSIA LEWAT QS 4:119. HA...7X

TAU GA SEH LO.

INTI AJARAN ESLAM SEBENERNYE ADA DI BEBERAPA AYAT INI:
1. ALLAH SWT ADALAH PENEPU. qs 3:54, 8:30.
Al-Anfaal : 30 (QS 8:30).  30. Dan (ingatlah), ketika orang-orang kafir (Quraisy) memikirkan daya upaya terhadapmu untuk menangkap dan memenjarakanmu atau membunuhmu, atau mengusirmu. Mereka memikirkan tipu daya dan Allah menggagalkan tipu daya itu. Dan Allah sebaik-baik Pembalas tipu daya..

Ali Imran : 54 (QS 3:54). Orang-orang kafir itu membuat tipu daya, dan Allah membalas tipu daya mereka itu. Dan Allah sebaik-baik pembalas tipu daya.

(Wamakaroo wamakara Allahu waAllahu khayru al-makireena)
Orang-orang kafir itu membuat tipu daya, dan Allah membalas tipu daya mereka itu. Dan Allah sebaik-baik pembalas tipu daya. Qs.3:54

(Hmmmm.., lagi-lagi penerjemahaannya TIDAK jujur.
Kata "al-makireena" dalam bahasa Arab diperhalus menjadi sebaik-baik pembalas tipu daya padahal arti sebenarnya adalah
" SATU-SATUNYA PENIPU ULUNG".
Dari sini saja terlihat ketidakjujuran dalam Islam)
" Katakanlah : "Allah lebih cepat pada tipudaya. Sesungguhnya utusan-utusan Kami menuliskan apa yang kamu tipu-dayakan itu " Qs Yunus 21.

Maka apakah mereka merasa aman dari tipuan (makr) Allah (yang tidak terduga-duga)? Tiada yang merasa aman dan tipuan (makr) Allah kecuali orang-orang yang merugi. Qs.7:99

BUKTI OLO PENEPU.
QS 8:43-44
 [43] (yaitu) ketika Allah menampakkan mereka kepadamu di dalam mimpimu (berjumlah) sedikit. Dan sekiranya Allah memperlihatkan mereka kepada kamu (berjumlah) banyak tentu saja kamu menjadi gentar dan tentu saja kamu akan berbantah-bantahan dalam urusan itu, akan tetapi Allah telah menyelamatkan kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala isi hati.
 [44] Dan ketika Allah menampakkan mereka kepada kamu sekalian, ketika kamu berjumpa dengan mereka berjumlah sedikit pada penglihatan matamu dan kamu ditampakkan-Nya berjumlah sedikit pada penglihatan mata mereka, karena Allah hendak melakukan suatu urusan yang mesti dilaksanakan. Dan hanyalah kepada Allahlah dikembalikan segala urusan.

“Ingatlah olehmu, ketika kamu memohon pertolongan kepada Tuhanmu, maka Allah memperkenankan do’amu. Titah-Nya: Sesungguhnya Aku membantu kamu dengan seribu malaikat yang satu sama lain saling bonceng-membonceng.” (Qs. Al-Anfal: 9)
"Dan Allah tidak menjadikannya (mengirim bala bantuan itu), melainkan sebagai khabar gembira, dan agar hatimu menjadi tenteram karenanya. Dan kemenangan itu hanyalah dari sisi Allah. Sesungguhnya, Allah Maha Perkasa, lagi Maha Bijaksana." – (QS.8:10)

OLO JANJI KIRIM 1000 MALAIKAT TAPI GA JADI. HA...7X

"Sungguh Allah telah menolong kamu dalam peperangan Badar, padahal kamu adalah (ketika itu) orang-orang yang lemah. Karena itu bertaqwalah kepada Allah, supaya kamu mensyukuri-Nya." – (QS.3:123)
"(Ingatlah), ketika kamu mengatakan kepada orang Mukmin: 'Apakah tidak cukup bagi kamu Allah membantu kamu dengan tiga ribu malaikat yang diturunkan (dari langit)'." – (QS.3:124)
"ya (cukup), jika kamu bersabar dan bertaqwa dan mereka datang menyerang kamu dengan seketika itu juga, niscaya Allah menolong kamu dengan lima ribu malaikat yang memakai tanda." – (QS.3:125)
"Dan Allah tidak menjadikan pemberian bala-bantuan itu, melainkan sebagai khabar gembira bagi (kemenangan)mu, dan agar tenteram hatimu karenanya. Dan kemenanganmu itu hanyalah dari Allah Yang Maha Perkasa, lagi Maha Bijaksana." – (QS.3:126)

OLO JANJI KIRIM 3000 MALAIKAT, TERUS 5000 MALEKAT TAPI GA JADI. HA...7X

OLO GA PA-PA KALO LO MELANGGAR SUMPAH.
"Allah tidak akan mempertanyakanmu ttg apa yg tidak dapat kau penuhi dalam sumpahmu." Surah 5:89

"Allah tidak akan mempertanyakanmu kalau kau tidak memikirkan matang2 sumpahmu, tetapi bagi kemauan dalam hatimu; dan Ia Maha pengampun ." Surah 2:225
HUKUMAN RINGAN BAGI PELANGGAR SUMPAH.
Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak dimaksud (untuk bersumpah), tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang disengaja, maka kaffarat (melanggar) sumpah itu, ialah memberi makan sepuluh orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, atau memberi pakaian kepada mereka atau memerdekakan seorang budak. Barangsiapa tidak sanggup melakukan demikian, maka kaffaratnya puasa selama tiga hari. Yang demikian itu adalah kaffarat sumpah-sumpahmu bila kamu bersumpah (dan kamu langgar). Dan jagalah sumpahmu”. [Al-Ma’idah : 89]

DENDA MELANGGAR SUMPAH MURAH KOK, HANYA BERUPA MAKANAN, PAKAIAN ATAU PUASA BUKAN UANG.

MAMAD JUGA AJARIN LO BUAT NGELANGGAR SUMPAH.

Jika engkau bersumpah, kemudian engkau melihat sesuatu yang lebih baik dari sumpah tersebut, maka batalkanlah sumpahmu (dengan membayar denda) dan kerjakanlah sesuatu yang lebih baik dari sumpahmu itu”. [Hadits Riwayat Bukhari dan Muslim]

Dan kalau Allah menghendaki, niscaya Dia menjadikan kamu satu umat (saja), tetapi Allah menyesatkan siapa yang dikehendaki-Nya dan memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendaki-Nya. Dan sesungguhnya kamu akan ditanya tentang apa yang telah kamu kerjakan. Qs.16:93

 QS 4:88
 Barangsiapa yang disesatkan Allah, sekali-kali kamu tidak mendapatkan jalan (untuk memberi petunjuk) kepadanya.

3. olo pelihara DAN MEMPERKERJAKAN SETAN.
Al-Anbiyaa : 82 (Qs21:82)
Dan Kami telah tundukkan (pula kepada Sulaiman) segolongan setan-setan yang menyelam (ke dalam laut) untuknya dan mengerjakan pekerjaan selain daripada itu; dan adalah Kami memelihara mereka(setan-setan) itu,

4. olo kirim setan buat menyesatkan manusia
An Nisaa’ 4:36 Barang siapa yang berpaling dari pengajaran Tuhan Yang Maha Pemurah (Al Qur'an), Kami adakan baginya setan (yang menyesatkan) maka setan itulah yang menjadi teman yang selalu menyertainya.

Maryam 19:83 Tidakkah kamu lihat, bahwasanya Kami telah mengirim setan-setan itu kepada orang-orang kafir untuk menghasung mereka berbuat maksiat dengan sungguh-sungguh?

5. DEMI KEKUASAAN OLO, SETAN MENYESATKAN MANUSIA.
Shaad : 82 (QS 38:82) Iblis menjawab: "Demi kekuasaan Engkau aku akan menyesatkan mereka semuanya,  

6. SETAN MEMBERIKAN ANGAN2 KOSONG KPADA MANUSIA (QS 14:22).
qs 4:116. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa mempersekutukan (sesuatu) dengan Dia, dan dia mengampuni dosa yang selain syirik bagi siapa yang dikehendaki-Nya. Barangsiapa yang mempersekutukan (sesuatu) dengan Allah, maka sesungguhnya ia telah tersesat sejauh-jauhnya.
 117. Yang mereka sembah selain Allah itu, tidak lain hanyalah berhala [349], dan (dengan menyembah berhala itu) mereka tidak lain hanyalah menyembah syaitan yang durhaka,
118. yang dila'nati Allah dan syaitan itu mengatakan : "Saya benar-benar akan mengambil dari hamba-hamba Engkau bahagian yang sudah ditentukan (untuk saya) [350],
119. dan aku benar-benar akan menyesatkan mereka, dan akan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka dan menyuruh mereka (memotong telinga-telinga binatang ternak), lalu mereka benar-benar memotongnya [351], dan akan aku suruh mereka (mengubah ciptaan Allah), lalu benar-benar mereka merubahnya [352]". Barangsiapa yang menjadikan syaitan menjadi pelindung selain Allah, maka sesungguhnya ia menderita kerugian yang nyata.
 120. Syaitan itu memberikan janji-janji kepada mereka dan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka, padahal syaitan itu tidak menjanjikan kepada mereka selain dari tipuan belaka.

Dan berkatalah syaitan tatkala perkara (hisab) telah diselesaikan: "Sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepadamu janji yang benar, dan akupun telah menjanjikan kepadamu tetapi aku menyalahinya. Sekali-kali tidak ada kekuasaan bagiku terhadapmu, melainkan (sekedar) aku menyeru kamu lalu kamu mematuhi seruanku, oleh sebab itu janganlah kamu mencerca aku akan tetapi cercalah dirimu sendiri. Aku sekali-kali tidak dapat menolongmu dan kamupun sekali-kali tidak dapat menolongku. Sesungguhnya aku tidak membenarkan perbuatanmu mempersekutukan aku (dengan Allah) sejak dahulu". Sesungguhnya orang-orang yang zalim itu mendapat siksaan yang pedih. (QS 14:22)

Kata Iblis, “Ya Allahku, karena Engkau TELAH MENYESATKAN AKU, pasti aku akan menjadikan mereka memandang baik (perbuatan ma’siat) di muka bumi, dan pasti aku akan menyesatkan mereka semuanya,” Qs.15:39

7. Semua eslam termasuk mamad harus masuk nraka. ha...7x
Dan tidak ada seorangpun dari padamu, melainkan mendatangi neraka itu. Hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu kemestian yang sudah ditetapkan. Qs.19:71
SEMUA AJARANESLAM DI ATAS DINUBUATKAN OLEH ALKITAB.

YOHANES 8:44 Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. 

YOHANES 16:1 ''Semuanya ini Kukatakan kepadamu, supaya kamu jangan kecewa dan menolak Aku. 
2 Kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah. 
3 Mereka akan berbuat demikian, karena mereka tidak mengenal baik Bapa maupun Aku. 
4 Tetapi semuanya ini Kukatakan kepadamu, supaya apabila datang saatnya kamu ingat, bahwa Aku telah mengatakannya kepadamu." WAHYU 13:1 Lalu aku melihat seekor binatang keluar dari dalam laut, bertanduk sepuluh dan berkepala tujuh; di atas tanduk-tanduknya terdapat sepuluh mahkota dan pada kepalanya tertulis nama-nama hujat. 
2 Binatang yang kulihat itu serupa dengan macan tutul, dan kakinya seperti kaki beruang dan mulutnya seperti mulut singa. Dan naga itu memberikan kepadanya kekuatannya, dan takhtanya dan kekuasaannya yang besar. 
3 Maka tampaklah kepadaku satu dari kepala-kepalanya seperti kena luka yang membahayakan hidupnya, tetapi luka yang membahayakan hidupnya itu sembuh. Seluruh dunia heran, lalu mengikut binatang itu. 
4 Dan mereka menyembah naga itu, karena ia memberikan kekuasaan kepada binatang itu. Dan mereka menyembah binatang itu, sambil berkata: ''Siapakah yang sama seperti binatang ini? Dan siapakah yang dapat berperang melawan dia?'' 
5 Dan kepada binatang itu diberikan mulut, yang penuh kesombongan dan hujat; kepadanya diberikan juga kuasa untuk melakukannya empat puluh dua bulan lamanya. 
6 Lalu ia membuka mulutnya untuk menghujat Allah, menghujat nama-Nya dan kemah kediaman-Nya dan semua mereka yang diam di sorga. 
7 Dan ia diperkenankan untuk berperang melawan orang-orang kudus dan untuk mengalahkan mereka; dan kepadanya diberikan kuasa atas setiap suku dan umat dan bahasa dan bangsa. 
8 Dan semua orang yang diam di atas bumi akan menyembahnya, yaitu setiap orang yang namanya tidak tertulis sejak dunia dijadikan di dalam kitab kehidupan dari Anak Domba, yang telah disembelih. 
9 Barangsiapa bertelinga, hendaklah ia mendengar! 
10 Barangsiapa ditentukan untuk ditawan, ia akan ditawan; barangsiapa ditentukan untuk dibunuh dengan pedang, ia harus dibunuh dengan pedang. Yang penting di sini ialah ketabahan dan iman orang-orang kudus. 
11 Dan aku melihat seekor binatang lain keluar dari dalam bumi dan bertanduk dua sama seperti anak domba dan ia berbicara seperti seekor naga. 
12 Dan seluruh kuasa binatang yang pertama itu dijalankannya di depan matanya. Ia menyebabkan seluruh bumi dan semua penghuninya menyembah binatang pertama, yang luka parahnya telah sembuh. 
13 Dan ia mengadakan tanda-tanda yang dahsyat, bahkan ia menurunkan api dari langit ke bumi di depan mata semua orang. 
14 Ia menyesatkan mereka yang diam di bumi dengan tanda-tanda, yang telah diberikan kepadanya untuk dilakukannya di depan mata binatang itu. Dan ia menyuruh mereka yang diam di bumi, supaya mereka mendirikan patung untuk menghormati binatang yang luka oleh pedang, namun yang tetap hidup itu. 
15 Dan kepadanya diberikan kuasa untuk memberikan nyawa kepada patung binatang itu, sehingga patung binatang itu berbicara juga, dan bertindak begitu rupa, sehingga semua orang, yang tidak menyembah patung binatang itu, dibunuh. 
16 Dan ia menyebabkan, sehingga kepada semua orang, kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya, 
17 dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain dari pada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. 
18 Yang penting di sini ialah hikmat: barangsiapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu, karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia, dan bilangannya ialah enam ratus enam puluh enam. 


WAHYU 20:7-8
7 Dan setelah masa seribu tahun itu berakhir, Iblis akan dilepaskan dari penjaranya, 
8 dan ia akan pergi menyesatkan bangsa-bangsa pada keempat penjuru bumi, yaitu Gog dan Magog, dan mengumpulkan mereka untuk berperang dan jumlah mereka sama dengan banyaknya pasir di laut. 
9 Maka naiklah mereka ke seluruh dataran bumi, lalu mengepung perkemahan tentara orang-orang kudus dan kota yang dikasihi itu. Tetapi dari langit turunlah api menghanguskan mereka, 

SETELAH MENGETAHUI KEBENERAN INI. MAKA KALO LO GA MURTAD DARE ESLAM MAKA LO IDEOTNYE DIPIARE TAU. HA...7X

YBU AMEN.

MIKIR GA SEH LO.
Dan Orang2 ber-sungguh2 pd Kami, sesungguhnya Kami akan pimpin mereka di jalan jalan Kami, dan sesungguhnya Allah beserta orang2 yg berbuat kebaikan (Al 'Ankabut : 69)

KETIKA OLO SURUH LO BUNUH KAPIR DI MANEPUN LO BERADA

ATO PANCUNG KPALA KAPIR, POTONG UJUNG2 JARINYE. MENURUT LO APE ENTU PERBUATAN BAE? HA...7X

JADI OLO BESERTA ORANG2 KEJAM N SADIS. JADI OLO PASTI BUKAN TUHAN TAPI SETAN. HA...7X 

SINI GUE KASEH TAU LO. al anbiya 18 maka cilaka lo karna MENSIFATI OLO. HA...7X MENSIFATI ADALAH MENERU SIFAT OLO. APE SEH SIFAT OLO? 1. PEMBENCI MANUSIA TERUTAMA KAPIR, YAHUDI N KRESTEN 2. SUKA MAKI2 MANUSIA SURAH AL LAHAB 3. PENYEBAR TEROR QS 47:4, 8:12 4. SUKA MAKSA MINTA DISEMBAH 5. SUKA NGEMIS2 MINTA DISEMBAH 6. GEDE AMBEKNYE, GA MO DIDUAIN 7. TUKANG TEPU QS 3:54, 8:30 8. TUKANG PITNAH 9. TUKANG SIHIR, SUKA ROBAH MANUSIA JADE KERA APE BABI ATO ROBAH WAJAH ORANG 10. SUKA MINTA TOLONG QS 47:7 11. MANFAATIN ORANG BUAT KEPENTINGANNYE, SURUH JIHAD AGAR ESLAM JADE SATU2NYE AGAMA DI DUNIA 12. SUKA ADU DOMBA MANUSIA BIAR PADA MATI, MO MUKMEN ATO KAPIR YG PENTING MATE QS 9:111. HA...7X DARE SIFAT2 OLO INI, LO MASEH GA MO MURTAD? OH MY GOD. ALANGKAH IDEOTNYE LO KALO GA MO MURTAD.


 GUE CUMA MAU SLAMATIN MUSLIM DARI TIPU MUSLIHAT IBLIS AJA. HA...7X
dan berkata: "Hai anak Iblis, engkau penuh dengan rupa-rupa tipu muslihat dan kejahatan, engkau musuh segala kebenaran, tidakkah engkau akan berhenti membelokkan Jalan Tuhan yang lurus itu? (  Kisah Para Rasul 13:10 ).
Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat Iblis; (  Efesus 6:11 ).
Ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. ( Amsal 14:12 ).
Ada jalan yang disangka lurus, tetapi ujungnya menuju maut. ( Amsal 16:25 ).
Jejak orang benar adalah lurus, sebab Engkau yang merintis jalan lurus baginya. ( Yesaya 26:7 ).
Siapa yang bijaksana, biarlah ia memahami semuanya ini; siapa yang paham, biarlah ia mengetahuinya; sebab jalan-jalan TUHAN adalah lurus, dan orang benar menempuhnya, tetapi pemberontak tergelincir di situ. ( HOSEA 14 : 10 ).
Setiap jalan orang adalah lurus menurut pandangannya sendiri, tetapi Tuhanlah yang menguji hati. ( Amsal 21:2 ).
Kebodohan adalah kesukaan bagi yang tidak berakal budi, tetapi orang yang pandai berjalan lurus. ( Amsal 15:21 ).
Aku mengajarkan jalan hikmat kepadamu, aku memimpin engkau di jalan yang lurus. ( Amsal 4:11 ).

NB : TUHAN YG IDIOT PASTI CUMA TUHAN PALSU YEH. BETUL? YA PASTI BETUL LAH. HA...7X
KARNA AULLO IDIOTNYE GA KETOLONGAN LAGI MAKA AULLO JELAS BUKAN TUHAN YEH. HA...7X
MAKANYE KALO MAU MASUK SORGA, BURUAN MURTAD DARI ISLAM N TRIMA YESUS SBAGAI TUHAN N JURUSLAMAT LU. HA...7X
TRUS AJAK KLUARGA BESAR LU, TETANGGA LU, TEMEN2 LU, BIAR RAME2 KITA SMUA BISA MASUK SORGA. HA...7X
YLU AMEN

tau ga seh lo.
 Dia tidak dapat dicapai penglihatan, sedang Dia meliputi penglihatan. Dia Maha Halus, Maha Mengetahui.” (QS Al An’am: 103)

 olo ngaku sbage makhluk halus alias setan/hantu. ha...7x

PESAN KEPADA SELURUH ORANG KRISTEN :
JANGAN TAKUT TERHADAP ANCAMAN MUSLIM !!!

JIKA MUSLIM MENGATAKAN :
Kelak akan Aku jatuhkan rasa KETAKUTAN ke dalam hati orang-orang kafir, maka PENGGALLAH KEPALA orang kafir dan PANCUNGLAH tiap-tiap ujung jari orang kafir. (QS.8:12)

Hai orang-orang yang beriman, PERANGILAH orang-orang kafir yang di sekitar kamu itu, dan hendaklah mereka menemui KEKERASAN daripadamu. (QS.9:123)

BUNUHLAH orang-orang kafir itu di mana saja kamu jumpai mereka. (QS.9:5)

PERANGILAH kafir, niscaya Allah akan MENYIKSA kafir dengan (perantaraan) tangan-tanganmu dan Allah akan MENGHINAKAN kafir dan menolong kamu terhadap mereka, serta melegakan hati orang-orang yang beriman. (QS.9:14)


KRISTEN HARUS MEMBALAS :
"TUHAN adalah cahayaku dan keselamatanku, tak ada yang kutakuti. TUHAN adalah benteng perlindunganku, aku tak akan gentar." ( Mazmur 27 : 1 )

"Bila aku diserang penjahat yang mau membunuh aku, merekalah yang tersandung dan jatuh." ( Mazmur 27 : 2 )

"Sekalipun aku dikepung pasukan yang besar, aku tak akan takut. Sekalipun pecah perang melawan aku, aku tetap berharap."
( Mazmur 27 : 3 )

"Hanya satu yang kuminta kepada TUHAN, hanya inilah yang kuingini: diam di Rumah TUHAN seumur hidupku, untuk merasakan kebaikan TUHAN dan mohon bimbingan-Nya."
( Mazmur 27 : 4 )


Walau seribu orang rebah di sisimu, dan sepuluh ribu di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. MAZMUR 91:7.

MATIUS 10:28 Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa; takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. 
29 Bukankah burung pipit dijual dua ekor seduit? Namun seekor pun dari padanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. 
30 Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. 

LUKAS 21:16 Dan kamu akan diserahkan juga oleh orang tuamu, saudara-saudaramu, kaum keluargamu dan sahabat-sahabatmu dan beberapa orang di antara kamu akan dibunuh 
17 dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena nama-Ku. 
18 Tetapi tidak sehelai pun dari rambut kepalamu akan hilang. 
19 Kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidupmu.'' 
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...