Friday, April 17, 2015

Yesus VS mamad.=Muhammad vs Yesus=
Kafir: Pak Arif, saya rasa perumpamaan dari Tuhan kami sepertinya tepat untuk menggambarkan perseteruan antara Muhammad melawan Yesus.
Arif: Perumpamaan yg mana?
Kafir: Perumpamaan seorang penabur.
Arif: Silakan anda jelaskan, dan saya akan copas ke status saya agar semua orang membacanya.
Kafir: Saya kutip dari Matius 13:
Matius 13:
37 Ia menjawab, kata-Nya: "Orang yang menaburkan benih baik ialah Anak Manusia (=Yesus);
38 ladang ialah dunia. Benih yang baik itu anak-anak Kerajaan dan lalang anak-anak si jahat.
39 Musuh yang menaburkan benih lalang ialah Iblis (=Muhammad, lewat Islamnya). Waktu menuai ialah akhir zaman dan para penuai itu malaikat.
40 Maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman.
41 Anak Manusia akan menyuruh malaikat-malaikat-Nya dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam Kerajaan-Nya.
42 Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api; di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi.
43 Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam Kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar!"
Yesus datang 2 kali, yg pertama (sudah Dia lakukan) untuk menabur benih, dan kedatangan-Nya yg kedua nanti (yaitu pd hari Kiamat) untuk memetik hasil benih yg sudah Dia taburkan.
Iblis juga turut menaburkan benihnya, lewat Muhammad, untuk menggerogoti dan menghambat pertumbuhan benih kebaikan yg sudah Yesus tebarkan. Dalam perumpamaan, benih Muhammad itu diumpamakan sebagai benih lalang.
Arif: Perumpamaan ini sungguh sangat tepat menggambarkan ajaran Yesus dg ajaran Muhammad.
Kafir: Muhammad adalah penabur benih lalang yg jahat dan Yesus adalah penabur benih kebaikan? Keduanya SALING BERTENTANGAN.
TENTANG MENGASIHI SESAMA MANUSIA
YESUS memberikan benih:
Kasihilah musuhmu. (Matius 5:44; Lukas 6:27)
Nah, benih apakah yg Muhammad taburkan untuk menghambat benih KASIH di antara sesama manusia?
Arif: Benih yg sebaliknya, "Kasihilah sesama kawananmu, dan bencilah musuhmu (mirip naluri binatang)".
QS 48:29
Muhammad itu adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama dengan dia adalah keras terhadap orang-orang kafir,
QS 9:14
Perangilah mereka, niscaya Allah akan menghancurkan mereka dengan (perantaraan) tangan-tanganmu dan Allah akan menghinakan mereka dan menolong kamu terhadap mereka, serta melegakan hati orang-orang yang beriman.
QS 16:126
Dan jika kamu memberikan balasan, maka balaslah dengan balasan yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu. Akan tetapi jika kamu bersabar, sesungguhnya itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang sabar.
Kafir: TENTANG PERZINAHAN (KETIDAKSETIAAN)
YESUS menaburkan benih:
Berzinah adalah dosa, walaupun hanya dilakukan dalam hati (Matius 5:28)
Nah, benih apa yg Muhammad taburkan untuk menghambat benih kesetiaan?
Arif: Tentu saja benih KETIDAKSETIAAN, ini yg Muhammad taburkan: "Tidak apa-apa tidak setia pada istri pertama, kawinlah sebanyak 2, 3 atau 4, atau setubuhi budak-budakmu."
QS 23:5-6
dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau budak yang mereka miliki; maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela.
QS 4:3
Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.
Kafir: TENTANG KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
YESUS menaburkan benih:
Umat Tuhan haruslah saling mengasihi (Yoh 13:34)
Arif: MUHAMMAD taburkan benih kekerasan:
Pukullah istrimu!
QS 4:34
Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.
Kurunglah mereka seumur hidup!
QS 4:15
Dan (terhadap) para wanita yang mengerjakan perbuatan keji, hendaklah ada empat orang saksi diantara kamu (yang menyaksikannya). Kemudian apabila mereka telah memberi persaksian, maka kurunglah mereka (wanita-wanita itu) dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan lain kepadanya
Wanita adalah sekedar obyek kenikmatan, bukan patner yang sederajat.
QS 2:223
Isteri-isterimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki. Dan kerjakanlah (amal yang baik) untuk dirimu, dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemui-Nya. Dan berilah kabar gembira orang-orang yang beriman.
Kafir: TENTANG SUMPAH
YESUS menaburkan benih:
Berkatalah yang benar, kalau Iya katakan Iya, kalau Tidak katakan Tidak. (Matius 15:19; Matius 5:34-37)
Bandingkan dengan perkataan YHVH dalam perjanjian lama:
Zakharia 8:17 Janganlah merancang kejahatan dalam hatimu seorang terhadap yang lain dan janganlah mencintai sumpah palsu. Sebab semuanya itu Kubenci, demikianlah firman TUHAN."
Bagaimana dengan benih yg Muhammad taburkan?
Arif: MUHAMMAD menaburkan benih seperti ini: BERSUMPAH PALSU adalah HALAL! Dan kamu boleh melanggar sumpahmu!
QS 2:225
Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpahmu yang tidak dimaksud (untuk bersumpah), tetapi Allah menghukum kamu disebabkan (sumpahmu) yang disengaja (untuk bersumpah) oleh hatimu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun.
Hadist Sahih Bukhari Volume 7, Book 67, Number 427:
Diriwayatkan oleh Zahdam: Rasul allah berkata, "Adalah allah yang memberikan kepadamu mulut. Oleh allah dan atas kehendak allah, jika aku bersumpah dan kemudian menemukan yang lebih baik dari itu, maka aku akan mengubah sumpahku tersebut.
Hadist Sahih Bukhari Volume 8, Book 78, Number 619:
Diceritakan oleh Abdurrahman bin Samura:
Nabi berkata, "O Abdurrahman bin Samura! Jangan minta menjadi pemimpin, karena jika kamu diberi hak itu, maka kamu akan dimintai pertanggungjawaban atasnya, tetapi jika kamu menerima jabatan itu tanpa memintanya, maka kamu akan mendapat pertolongan Allah: dan kapan saja kamu mengangkat sumpah untuk melakukan sesuatu dan di kemudian hari kamu menemukan sesuatu yang lebih baik, maka lakukanlah yang terbaik itu dan batalkan sumpahmu."
Kafir: Kelak pd hari Kiamat Tuhan kami akan datang lagi untuk membalas setiap orang menurut perbuatannya.
Matius 16:
24 Lalu Yesus berkata kepada murid-murid-Nya: "Setiap orang yang mau mengikut Aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut Aku.
25 Karena barangsiapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya; tetapi barangsiapa kehilangan nyawanya karena Aku, ia akan memperolehnya.
26 Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya?
27 Sebab Anak Manusia akan datang dalam kemuliaan Bapa-Nya diiringi malaikat-malaikat-Nya; pada waktu itu Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya.
Matius 13:
41 Anak Manusia akan menyuruh malaikat-malaikat-Nya dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam Kerajaan-Nya.
42 Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api; di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi.
43 Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam Kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar!"
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...