Friday, April 24, 2015

=Muhammad memfitnah untuk menutupi kejahatannya sendiri Sebuah trik kuno: "Maling teriak maling" ==Muhammad memfitnah untuk menutupi kejahatannya sendiri
Sebuah trik kuno: "Maling teriak maling" =
Muhammad berkata dalam Alquran:
"Maka celakalah bagi orang-orang yang menulis Alkitab dengan tangan mereka, kemudian berkata: ini dari Allah, untuk dijual dengan murah. Maka celakalah bagi mereka disebabkan tulisan tangan mereka, karena perbuatan mereka." (QS Al Baqarah:79)
Carilah dalam Bibel, tak ada satu pun kata-kata self proclaim: "ALKITAB ini kitab dari Allah" karena Bibel memang sebuah buku yang sangat manusiawi, bukan kitab yang langsung jatuh dari langit.
Sekarang, mari kita teliti isi Alquran.
Lihat kata-kata self proclaim bahwa Alquran adalah kitab dari Awloh:
QS 11:17
...........karena itu janganlah kamu ragu-ragu terhadap Al Quran itu. Sesungguhnya (Al Quran) itu benar-benar dari Tuhanmu, tetapi kebanyakan manusia tidak beriman.
QS 10:37
Tidaklah mungkin Al Quran ini dibuat oleh selain Allah; akan tetapi (Al Quran itu) membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya dan menjelaskan hukum-hukum yang telah ditetapkannya, tidak ada keraguan di dalamnya, (diturunkan) dari Tuhan semesta alam.
QS 2:23
Dan jika kamu (tetap) dalam keraguan tentang Al Quran yang Kami wahyukan kepada hamba Kami (Muhammad), buatlah satu surat (saja) yang semisal Al Quran itu dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah, jika kamu orang-orang yang benar.
QS 39:23
Allah telah menurunkan perkataan yang paling baik (yaitu) Al Quran yang serupa (mutu ayat-ayatnya) lagi berulang-ulang, gemetar karenanya kulit orang-orang yang takut kepada Tuhannya, kemudian menjadi tenang kulit dan hati mereka di waktu mengingat Allah. Itulah petunjuk Allah, dengan kitab itu Dia menunjuki siapa yang dikehendaki-Nya. Dan barangsiapa yang disesatkan Allah, niscaya tak ada baginya seorang pemimpinpun.
QS 6:92
Dan ini (Al Quran) adalah kitab yang telah Kami turunkan yang diberkahi; membenarkan kitab-kitab yang (diturunkan) sebelumnya[492] dan agar kamu memberi peringatan kepada (penduduk) Ummul Qura (Mekah) dan orang-orang yang di luar lingkungannya. Orang-orang yang beriman kepada adanya kehidupan akhirat tentu beriman kepadanya (Al Quran) dan mereka selalu memelihara sembahyangnya.
QS 41:41
Sesungguhnya orang-orang yang mengingkari Al Quran ketika Al Quran itu datang kepada mereka, (mereka itu pasti akan celaka), dan sesungguhnya Al Quran itu adalah kitab yang mulia.
QS 46:10
Katakanlah: "Terangkanlah kepadaku, bagaimanakah pendapatmu jika Al Quran itu datang dari sisi Allah, padahal kamu mengingkarinya dan seorang saksi dari Bani Israil mengakui (kebenaran) yang serupa dengan (yang tersebut dalam) Al Quran lalu dia beriman[1386], sedang kamu menyombongkan diri. Sesungguhnya Allah tiada memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim."
QS 7:203
Dan apabila kamu tidak membawa suatu ayat Al Quran kepada mereka, mereka berkata: "Mengapa tidak kamu buat sendiri ayat itu?" Katakanlah: "Sesungguhnya aku hanya mengikut apa yang diwahyukan dari Tuhanku kepadaku. Al Quran ini adalah bukti-bukti yang nyata dari Tuhanmu, petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman."
QS 2:91
Dan apabila dikatakan kepada mereka: "Berimanlah kepada Al Quran yang diturunkan Allah," mereka berkata: "Kami hanya beriman kepada apa yang diturunkan kepada kami". Dan mereka kafir kepada Al Quran yang diturunkan sesudahnya, sedang Al Quran itu adalah (Kitab) yang hak; yang membenarkan apa yang ada pada mereka. Katakanlah: "Mengapa kamu dahulu membunuh nabi-nabi Allah jika benar kamu orang-orang yang beriman?"
QS 15:9
Sesungguhnya Kami-lah yang menurunkan Al Quran, dan sesungguhnya Kami benar-benar memeliharanya
QS 16:44
keterangan-keterangan (mukjizat) dan kitab-kitab. Dan Kami turunkan kepadamu Al Quran, agar kamu menerangkan pada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan supaya mereka memikirkan,
dan masih banyak lagi.
Bukankah kata-kata di atas SELF PROCLAIM?
Setelah dipelajari dengan seksama, ternyata tidak terbukti sebagai kata-kata Tuhan, melainkan sekedar kata-kata Muhammad belaka.
Carilah dalam Bibel, tak ada satu pun kata-kata self proclaim seperti yang dituduhkan Muhammad: "ALKITAB ini kitab dari Allah"
Jadi, tuduhan Muhammad dalam Surah Al-baqarah ayat 79 di atas sebenarnya tertuju pada DIRINYA SENDIRI.
Muhammad mampus oleh kutukannya sendiri:
Qs.69.44-47
[44] Seandainya dia (Muhammad) mengada-adakan sebagian perkataan atas (nama) Kami,
[45] Niscaya benar-benar kami pegang dia pada tangan kanannya.
[46] Kemudian benar-benar Kami potong urat tali jantungnya.
[47] Maka sekali-kali tidak ada seorang pun dari kamu yang dapat menghalangi (Kami), dari pemotongan urat nadi itu.
Terbukti...!!! Muhammad memang mengarang perkataan Tuhan, lihat pengakuan Muhammad di dalam hadist sahih berikut:
Hadis Sahih Bukhari 5.713:
Dikisahkan oleh Aisha:
Pada waktu sakitnya sebelum dia mati, sang Nabi sering mengatakan, "Wahai Aisha! Aku masih merasa kesakitan karena daging yang kumakan di Khaybar, dan sekarang aku merasa urat nadiku dipotong oleh racun itu."
Ini adalah TANDA (SIGN) yang diberikan TUHAN kepada kita, kalau Muhammad adalah seorang bajingan dan penipu murahan.
Adalah tidak pada tempatnya, bila Muslim memakai Surat Al-Baqarah ayat 79 untuk menuduh kitab suci Yahudi/Nasrani sebagai buku yang di dalamnya berisi TIPUAN MURAHAN. Sebab buku yang berisi TIPUAN MURAHAN tersebut justru malah ALQURAN sendiri. Mengatakan kitab ini dari Allah, padahal bukan, sehingga nabinya harus mati terkutuk sesuai kata-kata yang dikarangnya sendiri itu.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...